Regulamin serwisu
urlopwsiodle.pl

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Urlop w Siodle znajdującego się pod adresem internetowym www.urlopwsiodle.pl. (dalej zwanego też: „Serwisem”, „Serwisem Urlop w Siodle”).
 2. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obowiązującymi bezpośrednio przepisami prawa Unii Europejskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Oferentów, Użytkowników Serwisu oraz Odwiedzających Serwis. Każdy potencjalny Oferent oraz Użytkownik Serwisu z chwilą  wejścia na Serwis zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Potencjalny Użytkownik zobowiązany jest też do zapoznania się z Polityką Prywatności. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Serwisem a Oferentami, Użytkownikami Serwisu i Odwiedzającymi, którzy nie dokonali procesu rejestracji w Serwisie Urlop w Siodle, będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy w Poznaniu z zastosowaniem prawa polskiego oraz obowiązujących bezpośrednio przepisów prawa Unii Europejskiej

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin– niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

– wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator;
– zakaz dostarczania przez Odwiedzających, Oferentów i Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym;

 1. Regulamin jest udostępniony Odwiedzającym, Oferentom  i Użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Urlop w Siodle w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Serwis Urlop w Siodle – serwis internetowy o tematyce turystyczno-krajoznawczej, znajdujący się pod adresem internetowym www.urlopwsiodle.pl, stanowiący platformę internetową, która składa się z szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Odwiedzających, Użytkowników Serwisu i Oferentów.
 3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Hubert Łupina, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STAR ART Hubert Łupina, z siedzibą 61-609 Poznań, ul. Jasna Rola 36G/23, NIP 6652884695, REGON 365919329, adres email: napisz@urlopwsiodle.pl.
 4. Użytkownicy Serwisu– Odwiedzający, Użytkownik Serwisu i Oferent.
 5. Odwiedzający – osoba przeglądająca zawartość Serwisu bez dokonywania w nim rejestracji.
 6. Baza Kont — zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Oferentów i Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 7. Oferent – niewystępująca w charakterze konsumenta pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która dobrowolnie dodała w Serwisie ofertę wykonywanych przez siebie usług i/lub towarów, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz swoich danych osobowych i kontaktowych dla innych Oferentów Serwisu, Odwiedzających oraz Użytkowników Serwisu. Oferentem nie może być osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który prowadzi konkurencyjną względem Administratora działalność gospodarczą, tj. prowadzi działalność portalu internetowego / portali internetowych o tematyce turystycznej związanej z końmi.
 8. Ogłoszenie – deklaracja Oferenta wykonywania określonej usługi lub dostarczenia określonego towaru zgodnie z jej/jego opisem w Serwisie. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Miejsce w Internecie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę (firmę) Oferenta. Przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i  dobrowolny. Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi, dane kontaktowe, zdjęcia, filmy, tekstowy opis.
 9. Opis Ogłoszenia – zawiera wszelkie informacje o Ogłoszeniu możliwe do wprowadzenia w Serwisie Urlop w Siodle. Opis Ogłoszenia zawiera tekstowy opis.
 10. Użytkownik Serwisu– występująca w charakterze konsumenta pełnoletnia osoba fizyczna, która dobrowolnie i samodzielnie zarejestrowała się w Serwisie Urlop w Siodle w celu wystawienia opinii danemu Oferentowi.
 11. Rejestracja– proces polegający na dobrowolnym i samodzielnym podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na odpowiedniej stronie Serwisu Urlop w Siodle. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc, a także potwierdzenia zapoznania się z wyświetlanymi przez Serwis klauzulami informacyjnymi.  Do dokonania rejestracji koniecznym jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
 12. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, jednak konieczna do wystawienia opinii Oferentowi.
 13. Login– adres mailowy Oferenta lub Użytkownika Serwisu w Serwisie, który został podany przez niego na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.
 14. Dane kontaktowe – podawany samodzielnie i dobrowolnie zbiór danych kontaktowych Oferenta, m. in. imię, nazwisko, adres siedziby firmy, telefon, linków do strony Oferenta i podawany samodzielnie i dobrowolnie zbiór danych kontaktowych Użytkownika Serwisu, m.in. jego imię, nazwisko, adres mailowy, telefon.  
 15. Opinie – wpisy pozwalające na zamieszczenie opinii osób, które skorzystały z usług Oferenta. W ten sposób firma Oferenta jest polecana przyszłym klientom. Każda opinia przed publikacją musi zostać zatwierdzona przez Administratora strony.
 16. Cookies– pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywanych na określony okres czasu).
 17. Pliki cookies podmiotów trzecich– pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics, Facebook Pixels, HotJar. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk Serwisu, analityki rozwoju, reklamy,  marketingu i remarketingu.
 18. Umowa o świadczenie przez Serwis usługi– umowa o świadczenie przez Serwis usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu,
usługi oferowane przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.urlopwsiodle.pl .Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Oferentach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia Odwiedzającym i Użytkownikom Serwisu w ten sposób zapoznania się z ofertą handlową lub usługową prowadzonej przez Oferentów działalności gospodarczej lub zawodowej. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Oferentów oraz bezpłatne usługi na rzecz Użytkowników Serwisu i Odwiedzających związane z przedmiotem działania Serwisu.
 2. Serwis świadczy następujące usługi:
  a) możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
  d) udostępnienie Odwiedzającym i Użytkownikom Serwisu narzędzi do kontaktu z Oferentami;
  e) wyszukiwarka;
  f) dodawanie Ogłoszeń przez Oferentów.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie danej usługi, nie pociąga za sobą konieczności korzystania z wszystkich usług świadczonych przez Serwis. Oferent, Użytkownik Serwisu i Odwiedzający może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystanie z wybranych przez siebie usług, jednakże zgodnie z warunkami korzystania z danej usługi określonymi niniejszym Regulaminem.
 4. Uczestnictwo w Serwisie jako Oferent jest dobrowolne. Dane kontaktowe, Ogłoszenie Oferenta będą widoczne bezpłatnie od momentu publikacji Ogłoszenia.
 5. Odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Oferenta po wniesieniu opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Szczegółowy cennik jest udostępniony na stronie Serwisu w zakładce Opłaty tutaj.
 6. Uczestnictwo w Serwisie jako Użytkownik Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 7. Przeglądanie Serwisu w charakterze Odwiedzającego jest dobrowolne i bezpłatne.
 8. Baza Kont podlega ochronie prawnej, kwestia ochrony danych osobowych jest uregulowana w § 15 Regulaminu oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://urlopwsiodle.pl/polityka-prywatnosci/
 9. W celu właściwego korzystania z Serwisu i utworzenia Konta należy posiadać:
  a) aktywne połączenie z siecią Internet,
  b) urządzenie pozwalające na łączenie się i korzystanie z sieci Internet,
  c) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 59 lub Chrome w wersji nie starszej niż 65 lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  d) aktywny adres e-mail

Usunięcie lub zablokowanie: Konta lub Ogłoszenia

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Administrator – poza przypadkami opisanymi w Regulaminie – może także zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć Konto Oferenta (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami), jeśli ten:
  a) podejmuje próbę destabilizacji działania Serwisu Urlop w Siodle;
  b) wprowadza do Serwisu ogłoszenia oferowania usług i/lub towarów zabronionych niniejszym Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
  c) działa na szkodę Serwisu lub innych Oferentów bądź Użytkowników Serwisu;
  d) nie uiścił stosownych opłat za publikację na stronie głównej Serwisu (zgodnych z Cennikiem tutaj);
  f) przesyła za pośrednictwem Serwisu niezamówione informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  g) w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administrator – poza przypadkami opisanymi w Regulaminie – może także zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć Konto Użytkownika Serwisu, jeśli ten:
  a) podejmuje próbę destabilizacji działania Serwisu;
  b) wprowadza do Serwisu ogłoszenia usług lub dostawy towarów, który nie świadczy;
  c) działa na szkodę Administratora, Serwisu urlopwsiodle.pl lub innych Oferentów bądź Użytkowników Serwisu;
  d) przesyła za pośrednictwem Serwisu www.urlopwsiodle.pl niezamówione informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  e) w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator – poza przypadkami opisanymi w Regulaminie – ma też prawo zablokować Ogłoszenie lub konto Użytkownika Serwisu, jeśli w jej opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
  a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
  b. zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim),
  c. obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjekolwiek dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
  d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
  e. propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
  f. propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
  g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
  h. zawierają treści pornograficzne.
 5. Zablokowanie Konta Użytkownika Serwisu lub Oferenta na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta Użytkownika Serwisu lub Oferenta.
 6. Adminiatrator ma również prawo usunąć na stale Ogłoszenie Oferenta, w przypadku gdy Oferentem okaże się osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który prowadzi konkurencyjną względem Administratora działalność gospodarczą, tj. prowadzi działalność portalu internetowego / portali internetowych o tematyce turystycznej związanej z końmi. Usunięcie konta Oferenta wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec:
  a) Oferenta, którego konto lub Ogłoszenie usunięto lub zablokowano na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Regulaminu;
  b) Użytkownika Serwisu, którego konto usunięto lub zablokowano na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

Obowiązki Oferenta

 1. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie przez siebie oferowanych usług lub dostaw towarów.
 2. Oferent ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi i towary. Opis nie powinien wprowadzać w błąd Odwiedzających i Użytkowników Serwisu oraz powinien być zgodny z Regulaminem i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wymagane jest podawanie cen usług w Serwisie Urlop w Siodle jako cen zawierających podatek VAT.
 4. Przykładowa cena powinna odzwierciedlać rzeczywisty cennik prezentowanej usługi lub towaru.

Reguły dotyczące opisu Ogłoszenia

 1. Ogłoszenia zawarte w Serwisie Urlop w Siodle muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd Odwiedzających i Użytkowników Serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie pełną odpowiedzialność ponosi Oferent.
 2. Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług lub towarów opisanych w Serwisie.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ochronę danych osobowych Administrator Serwisu nie udostępnia adresów email Oferentów w sposób jawny. Odwiedzający Serwis lub Użytkownik Serwisu może się skontaktować z Oferentem jedynie poprzez wypełnienie przygotowanego formularza pod przyciskiem ” Zapytaj o termin”.
 4. Podane przez Oferentów ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji w stosunku do Administratora.

Zakończenie współpracy z Serwisem Urlop w Siodle oraz procedura reklamacyjna

 1. Zakończenie współpracy z Serwisem Urlop w Siodle może nastąpić na skutek:
  a) wypowiedzenia przez Administratora umowy; oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany w Koncie Oferenta lub Koncie Użytkownika Serwisu adres e-mail.
  b) wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora umowy w przypadku naruszenia przez Oferenta lub Użytkownika Serwisu postanowień niniejszego Regulaminu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub działania na szkodę Serwisu albo innych Oferentów Serwisu lub Użytkowników Serwisu. W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Oferenta lub Użytkownika Serwisu w Serwisie. Ocena i podjęcie decyzji w tym zakresie należy wyłącznie do upoważnionych pracowników Administratora. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany w formularzu adres e-mail.
 2. Oferent może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny składając Administratorowi jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie maila na adres: napisz@urlopwsiodle.pl. Ogłoszenie z Serwisu usuwa Administrator po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia.
 4. Oferent, Użytkownik Serwisu oraz Odwiedzający mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: napisz@urlopwsiodle.pl lub w formie pisemnej na podany wyżej adres Administratora.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

Rola i odpowiedzialność Serwisu Urlop w Siodle

 1. Serwis Urlop w Siodle umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Oferentów, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu pomiędzy Oferentem i Odwiedzającymi lub pomiędzy Oferentem i Użytkownikami Serwisu, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Oferentem, Użytkownikami Serwisu lub Odwiedzającymi.
 2. Serwis nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania lub nienależytego wykonania oferowanej przez Oferenta usługi, dostawy towaru lub za jakość towaru, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Odwiedzających, Użytkowników Serwisu i Oferentów.
 3. Serwis, nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi lub sprzedaży towaru, nie odpowiada za działania Oferentów, Użytkowników Serwisu i Odwiedzających, w szczególności za jakość wykonania usługi lub jakość towaru oraz za wypłacalność stron umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy.
 4. Oferentom, Użytkownikom Serwisu i Odwiedzającym Serwis nie przysługują wobec Administratora Serwisu żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu.
 5. Administrator Serwisu ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, linki do Video, dane kontaktowe, ceny , Dane kontaktowe, Opis Ogłoszenia po otrzymaniu zgody od Oferenta.

Uczestnictwo w Serwisie Urlop w Siodle

 1. Procedura rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika Serwisu przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Oferenta opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
 2. Osoba, która nie wypełni poprawnie formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Administratora może zostać pozbawiona możliwości publikacji Ogłoszenia.
 3. Jedna osoba może dodać maksymalnie trzy Ogłoszenia w Serwisie.
 4. Poprzez zrealizowanie całej procedury rejestracji w Serwisie skutkującej stworzeniem Ogłoszenia Oferenta w Serwisie, a także poprzez wyrażenie w Serwisie odpowiednich odrębnych zgód, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. odnośnie zamieszczenia wizerunku), Oferent zapewnia i oświadcza, iż:
  a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  b) zapoznał się z Polityką Prywatności;
  c) wszelkie dane osobowe i inne informacje (w tym wizerunek, zdjęcia, filmy i pliki muzyczne), składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Odwiedzających Internet;
  d) oświadcza, iż do zamieszczonych przez niego w Serwisie Treści (m.in. zdjęć, nagrań filmowych (video), opisów tekstowych) przysługują mu – nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – stosowne prawa (w tym prawa autorskie i pokrewne, prawa ochrony prywatności i prawa do kontroli wykorzystania wizerunku) i jest uprawniony do ich publikowania w Internecie, a zatem nie spowoduje to żadnego naruszenia praw osób trzecich;
  e) wyraża zgodę na politykę Serwisu w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych, o której mowa w § 10 Regulaminu;
  f) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości (tj. do czasu istnienia Ogłoszenia Oferenta) przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Ogłoszenia, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych;
 5. Na jednej stronie Serwisu znajduje się 18 ogłoszeń.

Polityka w zakresie praw autorskich i pokrewnych - Oferenci

 1. Oferent przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści (m.in. fotografie, nagrania filmowe, video, tekstowe opisy, pliki muzyczne) oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie.
 2. Oferent oświadcza, że przysługuje mu – nabyta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – pełnia praw, w tym autorskich majątkowych i osobistych, do Treści. Oferent zobowiązuje się, że Treści umieszczane przez niego w Serwisie nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem jakichkolwiek praw osobistych i majątkowych osób trzecich (w tym, ale nie tylko, praw autorskich lub pokrewnych, praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku). Jednocześnie Oferent oświadcza, że posiada zgodę osoby widocznej w Treści na wykorzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku, imienia, nazwiska w pełnym zakresie objętym umową licencyjną zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, w tym praw do wizerunku, (np. wskutek zgłoszenia), Administrator poinformuje niezwłocznie Oferenta na adres mailowy podany przy rejestracji Konta o możliwym naruszeniu praw i wezwie go do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia stosownych dowodów. Oferent zobowiązuje udzielić Administratorowi stosownych wyjaśnień i przedstawić stosowne dowody w terminie 24 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Administratora. Brak wyjaśnień i/lub nieprzedstawienie stosownych dowodów w tym terminie skutkować będzie usunięciem spornych Treści z Serwisu, bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Oferenta.
 4. W razie potwierdzenia naruszenia przez Oferenta praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, sporne treści z Serwisu zostaną usunięte, zaś Administrator uprawniony jest do podjęcia decyzji o zablokowaniu Ogłoszenia. Usunięcie treści naruszających prawa majątkowe i/lub osobiste osób trzecich, a także zablokowanie Ogłoszenia następuje bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Oferenta.
 5. Przesyłając do Serwisu jakiekolwiek Treści, Oferent udziela:
  a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (tj. na okres istnienia Ogłoszenia w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, na wszystkich znanych polach eksploatacji, obejmującej w szczególności:
  – zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
  – rozpowszechnianie Treści – w szczególności poprzez umieszczanie na stronach Serwisu, w tym w publikowanych w nim artykułach, w oficjalnych kontach/profilach Serwisu prowadzonych na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram.
  – używanie Treści w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
  b) każdemu użytkownikowi Serwisu – nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (na okres istnienia Ogłoszenia w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, o których mowa w ppkt a powyżej, oraz na korzystanie z takich Treści.
 6. Oferent oświadcza, iż w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym, ale nie tylko, majątkowych autorskich, osobistych autorskich i/lub dotyczących ochrony wizerunku) w związku z umieszczeniem przez Oferenta Treści w Serwisie, zobowiązuje się on – na pierwsze wezwanie Administratora – przystąpić do sporu, zaspokoić roszczenia tej osoby trzeciej oraz zwolnić Administratora z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Administratora w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w razie nałożenia na Administratora przez właściwy organ pieniężnej kary administracyjnej za naruszenie praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Oferenta Treści w Serwisie, w szczególności Oferent zobowiązuje się do pokrycia tej kary w całości na pierwsze wezwanie Administratora.

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Oferentów, Użytkowników Serwisu i Odwiedzających, za ich prawdziwość, rzetelność i legalność, a także za autentyczność i legalność fotografii, plików muzycznych oraz filmowych. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 2. Administrator nie odpowiada za autentyczność, rzetelność i legalność informacji i danych podawanych przez Oferentów – Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Odwiedzających, Oferentów, Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Oferentów, Użytkowników Serwisu i Odwiedzających.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych treści z Serwisu. W razie powzięcia przez Administratora informacji o sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator podejmie stosowne kroki prawne, w tym zawiadomi odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet lub na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Oferentów, Użytkowników Serwisu i Odwiedzających do zespołu obsługi Serwisu.
 8. Zabronione jest bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub określonych w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email: napisz@urlopwsiodle.pl

Opłaty

 1. Otwarcie Konta Użytkownika Serwisu oraz korzystanie ze strony i interakcje z innymi użytkownikami są darmowe.
 2. Publikacja Ogłoszenia na serwisie urlopwsiodle.pl jest bezpłatna. Administrator nie pobiera żadnych opłat w związku z tą działalnością. W ramach współpracy tworzy stronę www na Serwisie urlopwsiodle.pl zawierającą Ogłoszenie Oferenta oraz publikuje ofertę na profilu Facebookowym.
 3. Oferent ma prawo odstąpienia od umowy czyt. publikacji swojego Ogłoszenia na serwisie Urlopwsiodle.pl w dowolnym momencie. 
 4. W indywidualnych przypadkach serwis może zaproponować indywidualne warunki współpracy.
 5. Zamieszczenie obiektu na stronie głównej Serwisu w zakładce „Wyróżnione przez Nas obiekty” to koszt 200zł netto / miesięcznie.

Reguły dodawania opinii

 1. Serwis Urlopwsiodle.pl udostępnia Oferentom system dodawania opinii, który służy do wymiany subiektywnych ocen o wykonaniu przez Oferenta usługi. Opinie te są dodawane w formie opisowej w skali od 1 do 5. 
 2. Treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich osób korzystających z Serwisu Urlop w Siodle. Unieważnione opinie, o których mowa w ust. 7 poniżej bedą niewidoczne.
 3. Autor opinii lub odpowiedzi ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w opiniach i odpowiedziach.
 4. Opinie i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być zgodne z postanowieniami Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą zawierać:
  a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub innych treści zakazanych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
  b. danych kontaktowych autorów opinii lub innych osób,
  c. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.
 5. Serwis nie ingeruje w treści opinii; jednakże zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ich wystawienia, edycji, usunięcia lub wyłączenia wyświetlania wszystkich opinii na okres 30 dni, w uzasadnionych przypadkach, gdy:
  a. opinia narusza zasady określone w ust. 4 powyżej lub inne postanowienia Regulaminu,
  b. opinia została omyłkowo wystawiona niewłaściwemu Oferentowi, jeśli jej treść jednoznacznie wskazuje na omyłkę,
  c. treść opinia jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu opinii lub odpowiedzi,
  d. mechanizmy weryfikacyjne wskazują na to, iż:
  – Oferent wystawił sobie samemu opinię,
  – Oferent wystawił opinię innemu Ogłoszeniodawcy,
  – Autor opinii nie korzystał z usługi Oferenta, której ta opinia dotyczy.
  e. treść opinii lub odpowiedzi zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna,
  f. podjęte próby kontaktu z autorem opinii, w celu weryfikacji jej autentyczności, nie przynoszą rezultatu,
  g) opinia nie dotyczy danego Ogłoszenia.
 6. Oferent ma możliwość unieważnienia wystawionych opinii oraz odpowiedzi, kontaktując się mailowo z Serwisem: napisz@urlopwsiodle.pl . Opinie zostaną unieważnione po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
  a. wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez z Oferenta w terminie co najmniej 30 dni od wystawienia opinii,
  b. autor opinii odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 30 dni od jego otrzymania.
 7. Po unieważnieniu opinii nie jest możliwe ponowne jej dodanie. Powyższa procedura unieważniania opinii może być wszczęta w stosunku do konkretnej wystawionej opinii tylko jeden raz.

Dane osobowe

 1. Korzystanie z Serwisu lub z poszczególnych oferowanych w nim usług może wiązać się z koniecznością podania przez Oferenta, Użytkownika Serwisu lub Odwiedzającego danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować ograniczenie możliwość korzystania z Serwisu lub z poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
 2. Serwis zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UEL 199 z dnia 04.05.2016 r., str. 1) – dalej: RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest: STAR ART Hubert Łupina z siedzibą w Poznaniu (61-609 Poznań, ul. Jasna Rola 36G/23, mail: napisz@urlopwsiodle.pl), NIP 6652884695, REGON 365919329.
 4. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w związku z działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: napisz@urlopwsiodle.pl
 5. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod linkiem: https://urlopwsiodle.pl/polityka-prywatnosci/

Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1.05.2020 r.
 2. O treści zmian Regulaminu Oferent i Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany mailowo lub przez umieszczenie przez Administratora stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin i publikację nowej treści Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Odwiedzający zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin i publikację nowej treści Regulaminu.
 3. Oświadczenie Oferenta o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego informacji o nowej treści Regulaminu, spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcie Ogłoszenia.